• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  Önümler

  XCMG ýükleýji ýangyç süzgüji ýag süzgüji XGKL-10X0.63 (QL-8) * 803164217

  Gysga düşündiriş:

  612600081294 ýangyç süzgüji 1000424916A * 860119766
  612600081294 uelangyç süzgüji 1000424916A (860119766) * 860157920
  860156821 * 612630080087H / 1000422382 ýangyç süzgüji
  Dizel süzgüji D638-002-02 (80G) (Şançaýyň asyl zawody) * 860113017
  860147023 * 612630080088H / fuelangyçdan ýasalan süzgüç
  5 tonna milli üç Weichai ýangyçly süzgüç 612630080088H * 860131967
  5 tonna milli üç Weichai ýangyç inçe süzgüji 612630080087H * 860131988
  Dizel inçe süzgüç elementi 612600081334A / 1000442956A (Asyl Weichai zawody) * 860133745
  410800080092 uelangyç süzgüji (ätiýaçlyk şaýlary) 1000447498 * 860139614
  5 tonna Weichai 2 tapgyr Weichai dwigateli ýangyçly süzgüç 612600081335 * 860113254
  5 tonna Weichai 2 basgançakly Weichai hereketlendirijisi 612600081334 * 860113253
  13067054 uelangyç süzgüç elementi (DHB06G0101) * 860135413
  1174421 Süzgüç (1000736512) * 860135411
  Dizel çig süzgüç 612600081335H / A (1000588583) (Asyl Weichai) * 860133746


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany:

  Ulanylýan modeller
  XC870K, XC870HK, WZ30-25, XC740K, XC750K, XC760K, XC770K, LW200FVSUPER, XC918-EV, LW230FV, LW156FV, LW180KV, ZL20E (J), LW200KV, Z Typeörite görnüş LW180FV, LW186FV, LW200FV, LW200FV däne şasy ZL30E, LW700KV-T33, LW500KV-T18, LW500KV-LNG, DL210KV, LW500KV gapdal ýük, LW600KV-T25, ZL50E
  LW700FV, LW800HV, LW900KN, LW1000KN, LW1200KN, LW700HV, LW500HV Super, LW550KV, LW550HV, LW600E, XC958-EV, LW350FV, LW350KV, LW500V

  Nameangyç süzgüji, adyndan görnüşi ýaly, awtoulag ýangyjyndaky hapalary süzmek üçin ulanylýar, bu köplenç "üç süzgüç" diýilýär.Ilki bilen, ýangyja baglylykda, benzin süzgüçlerini we dizel süzgüçlerini öz içine alyp biler.Bu köýnek bölegi we yzygiderli arassalanmaly we çalşylmaly.Hususy awtoulaglaryň köpüsiniň ýangyjy esasan benzin, şonuň üçin süzgüç benzin süzgüçidir.
  Fuelangyç süzgüçleriniň üýtgemeginiň ähmiýeti
  Arassa ýangyç karbürlenen awtoulaglardan has tapawutlanýar.Elektrik motosiklleri has arassa ýangyja mätäç, sebäbi kiçijik hapalar hem EFI ulgamynyň näzik böleklerini könelip biler.Şonuň üçin EFI ulaglary ýangyçdaky hapalary siňdirip bilýän we ýangyç sepiliş klapanyna we sowuk başlangyç klapanyna girip bilmeýän ýörite benzin süzgüçini talap edýär.Benzin süzgüji elektron sanjym ulgamynyň möhüm bölegi.Diňe asyl zawodyň gabat gelýän önümlerine gabat gelýän ýa-da ondan ýokary benzin süzgüçleri, hereketlendirijiniň işleýşini gowulandyrar we hereketlendiriji üçin iň gowy goragy üpjün etjek EFI ulgamy tarapyndan talap edilýän arassa ýangyjy üpjün edip biler.
  3 çalyşma sikli
  Adaty ulanylanda her 30 000 km ýangyç süzgüçini üýtgetmeli ýaly.Fuelangyç hapalarynyň düzümi köp bolsa, şoňa görä sürüş aralygy azaldylmalydyr.Şeýle-de bolsa, köpümiz her 20,000 kilometre çalyşmagy goldaýarys.Iň oňat çalyşmak üçin awtoulag gollanmasyna serediň.
  Adaty ýagdaýlarda, ýangyç süzgüçini çalyşmak awtoulag düýpli abatlanylanda amala aşyrylýar we howa süzgüji we ýag süzgüji bir wagtda çalşylýar.Emma hakykatda awtoulag motorynyň ýagdaýyna görä ortaça uzaldylyp bilner.Häzirki wagtda benzin öndürmek tehnologiýasynyň ýokary derejesi sebäpli önümçilikden satuwa çenli gaty ýapyk, benzin has arassa we ýangyç süzgüji seýrek petiklenýär.
  Süzgüçi çalşanyňyzda pes hilli ýangyç süzgüçini saýlamaň.Pes ýangyç süzgüçinde ulanylýan süzgüç elementiniň materialynyň pesligi sebäpli diňe bir süzgüç effekti pes bolman, süzgüç elementiniň süzgüç gatlagy hem uzak wagtlap ýagda çümdürilenden soň ýykylar. ýangyç basyşynyň ýeterlik däldigine we ulagy işe girizip bolmajak ýag zynjyry.Şol bir wagtyň özünde, hereketlendirijiniň güýjüniň ýa-da ýangynyň ýoklugyna gönüden-göni täsir edýän, üç taraplaýyn katalitik öwrüjiler we kislorod datçikleri ýaly gymmatly komponentlere zeper ýetirýän we uly ykdysady ýitgilere sebäp bolýan ýangyç ulgamynda adaty bolmadyk basyşy döreder.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň