• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  habarlar

  “Shangchai” garnituralaryny gurmazdan ozal barlaň:
  1. Bölekleriň modele we hereketlendirijä gabat gelýändigi;
  2.Debriyaj plastinkasyny bir sähelçe salyp bolýarmy;
  3. Polşanyň ahyrky ýüzünde çukurlar we keseki zatlar barmy;
  4. Aýralyk çeňňegi we ýol görkezijisi kadalymy;
  5.Esasy silindr, debrýus kiçi nasos, krank mil we dişli guty ýagy möhür syzýan ýag bolsun;
  6. Goýberiş podşipnikiniň erkin süýşüp biljekdigi ýa-da ýokdugy;
  7. Nebitiň ýitmegi, ýapyşmagy ýa-da çynlakaý könelmegi ýaly goýberilýän rulman adaty dälmi.

  “Shangchai” garnituralary debriyaj gurmak:
  1. Specialörite ýerleşdiriş mandellerini we beýleki gurallary ulanyň;
  2.Dişli guty polotnoý jaýy bilen gurlanda, jaýyň ýerleşýän ýeriniň gowydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň;
  3.Mil salanyňyzda beýiklige, burça we diş ýüzüne dykylmazdan üns beriň;
  4. Berkidiji nurbatlar gurlanda, olary gezekli we deň derejede diagonally berkidiň;
  5. Işleýiş mehanizmi gowy ýaglanýar we täsirli;
  6. Görkezilen talaplara laýyk gelmek üçin debrýus pedalynyň mugt syýahat arassalanyşyny barlaň we sazlaň.

  “Shangchai” garnituralaryny gurnamak üçin maslahatlar: Geçirijiniň birinji şahasyny silindr blokynyň we krank miliniň könelmegine sebäp bolmazlyk üçin seresap boluň.

  “Shangchai” garniturasynyň gündelik hyzmaty:
  1. Debriyaj we onuň dolandyryş ulgamyny yzygiderli barlaň we saklaň (umuman 5000 kilometr);
  2.Arassalanyşy barlaň we sazlaň: debrýus ýygy-ýygydan kesilýär we sürtülýär, sürtülme plastinkasy ýuwaş-ýuwaşdan inçe bolýar we debriya pressure basyş plastinkasy kem-kemden polwi tarap hereket edýär;goýberiş dyrnagynyň yza süýşürilmegi dyrnak bilen boşadylýan rulmanyň arasyndaky boşlugy kem-kemden azaldar we deşijiniň erkin urmagy hem azalar.azalar.Dykylansoň, basyş güýjüniň peselmegi we boşadylýan dyrnagyň adaty bolmadyk könelmegi ýaly şowsuzlyklara sebäp bolar;tersine, debrýusyň erkin urmagy gaty uly bolsa, doly däl aýralyga sebäp bolar;
  3. Her bir iş mehanizminiň ýaglanandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň;
  4.Gidrawlik ulgamyny barlaň;
  5. Orta gidrawlik ýagyň arassalygy we mukdary.Nebitiň, suwuň we keseki maddalaryň deşige girmeginiň öňüni almak üçin deşigi arassa saklaň.

  “Shangchai” aksesuar klawişini dogry ulanmak:
  1. Birkemsiz başlaň we süýşüriň, deşijini güýçli götermäň;
  2. Debriyaj çalt we doly çykýar;
  3.Semiarym asma mehanizmini azaltmak;
  4. Ulanyş sany.Aşakda we tizlikde hereket etmek gadagandyr.Aşakdan süýşürmek, hereketlendirijiniň duralgasy, aşak düşenden soň täzeden enjamlaşdyrmak, debriya ped pedalyny basmak, hereketlendirijini täzeden işlemäge mejbur etmek we ş.m. ýaly nädogry iş usullary, debriyajyň wagtyndan öň könelmegine sebäp bolar we sürtülme plastinkasyna sebäp bolmak gaty aňsat. , basyş plastinkasy we döwmek üçin guýma gapagy.

  What is the function of the temperature sensor of Hangfa accessories1

  Iş wagty: 17-2022-nji mart