• mailsales@xcmgcraneparts.com
 • phone+86 19852008965
 • Xuzhou Chufeng

  Önümler

  XCMG bölekleri XCMG kran bölekleri basyş datçikleri

  Gysga düşündiriş:

  800161131 DOC Yzky basyş datçikleri;800161132 DOC Öň basyş datçikleri
  800166012 Nebit basyşy datçikleri;800166308 Nebit basyşy datçikleri
  800166833 Nebit basyşy datçikleri;800171681 Basyş datçikleri
  802154614 Nebit basyşy datçikleri;803543029 Basyş datçikleri
  803543030 Basyş datçikleri;803545928 Basyş datçikleri
  803589674 Basyş datçikleri;803590163 Basyş datçikleri
  803591499 Basyş datçikleri;803608031 Basyş datçikleri birleşdiriji
  803676623 Basyş datçikleri birleşdirijisi;803678556 Basyş datçikleri birleşdiriji
  860149905 Nebit basyşy datçikleri


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  1. Düşündiriş:

  +86 19852008965 WeChat WhatsApp belgisi bilen habarlaşyň

  Applicable models XCMG: QY25K5C_2 QY70KC QY50KC QY25K5D_2 QY25KC XCT35_BR QY25K5D_3 QY25K5D_3 QY25K5C_1 QY55KC_1 QY25K5F_1 QY50KC QY50K5C_1 QY25K5C_2 QY25K5F QY25K5C QY25K5D_2 QY30KC QY55K5C_2 QY25K5F_1 QY25K5D_1 QY30KC QY55K5D
  XCT80L6 XCT130_1 XCT12 XCT80L6 XCT25L4_S XCA40_M XCA30_JY XCT25L5_3 XCT55L5 XCT110_1 XCT60L6 XCT12 XCT25L5_SR XCT25L5_2 XCT95L7 XCT75L7 QY110K8C QY95K7C QY110K7C XCT100 XCT75_S QY40KC XCT90 XCT25 XCT25L5_E QY70KC QY40K5C_2 XCT60L6_1 QY75KC QY100K7C QY95KH QY100K6C QY50JW XCT16_1 XCT100_BR XCT60 QY20K5D QY85KC XCT25 XCT80L5 XCT100 XCT20L5_1 XCT75L6 XCT20L5 XCT80_S XPD36 QY16KC QY16KC QY40K5D_1 QY25K5L XCA40 QY40KD QY80K5D QY70K5D_1 QY50KD QY20K5C XCT50_Y XCT16_Y XCT25L4_Y XCT80_Y XCT60_Y XCT50_Y we beýleki XCT QY RT seriýaly modeller

   

  2. Önümiň tanyşdyrylyşy
  Senagat tejribesinde iň köp ulanylýan datçiklerden biridir.Adatça, adaty basyş datçikleriniň çykyşy analog signaldyr we analog signal maglumat parametrleriniň belli bir çäkde üznüksiz signallar ýaly görünýändigini aňladýar.Ora-da üznüksiz wagt aralygynda, wekilçilikli maglumatlaryň häsiýetli mukdary islendik pursatda islendik bahanyň signaly hökmünde görkezilip bilner.Adatça ulanýan basyş datçiklerimiz esasan piezoelektrik täsirinden ýasalýar we şeýle datçiklere piezoelektrik datçikler hem diýilýär.,
  Kristallaryň anizotropdygyny we amorf izotropdygyny bilýäris.Käbir kristal gurşaw mehaniki güýç bilen belli bir ugurda deformasiýa edilende polýarizasiýa täsiri ýüze çykýar;mehaniki güýç aýrylanda, zarýad berilmedik ýagdaýa gaýdyp geler, ýagny basyş astynda belli bir bu kristallar polýarizasiýa effekti diýlip atlandyrylýan elektrik täsirini döredip biler.Alymlar bu täsire esaslanyp basyş datçiklerini döretdiler.
  Esasan piezoelektrik datçiklerinde ulanylýan piezoelektrik materiallaryna kwars, kaliý natriý tartraty we ammiak dihidrogen fosfat degişlidir.Olaryň arasynda kwars (kremniniň dioksidi) tebigy kristal bolup, bu kristalda piezoelektrik täsiri bar.Belli bir temperatura aralygynda, piezoelektrik häsiýetleri elmydama bar, ýöne temperatura bu aralykdan geçenden soň, piezoelektrik häsiýetleri düýbünden ýok bolýar (bu ýokary temperatura "Kýuri nokady" diýilýär).Stresiň üýtgemegi bilen elektrik meýdany birneme üýtgänligi sebäpli (ýagny, pizzoelektrik koeffisiýenti birneme pes), kwars kem-kemden beýleki piezoelektrik kristallary bilen çalşyrylýar.Kaliý natriý tartratynyň ajaýyp piezoelektrik duýgurlygy we piezoelektrik koeffisiýenti bar, ýöne ony diňe otag temperaturasy we pes çyglylyk şertlerinde ulanyp bolýar.Dihidrogen fosfat, dykyzlygy 1,80 we ereýän nokady 190 ° C bolan emeli kristaldyr.Highokary temperatura we has ýokary çyglylyga çydap bilýär we howada durnukly.Otagyň temperaturasynda (20 ° C) suwda erginligi 37,4g, etanolda birneme ereýär we asetonda eräp bilmeýär, şonuň üçin giňden ulanyldy.Häzirki wagtda piezoelektrik täsiri häzirki piezoelektrik keramika, şol sanda barium titanat piezoelektrik keramika, PZT, niobate piezoelektrik keramika, gurşun magniý niobate piezoelektrik keramika we şuňa meňzeşler ýaly polikristallara hem ulanylýar.
  Pizzoelektrik täsiri piezoelektrik datçigiň esasy iş ýörelgesidir we piezoelektrik datçigi statiki ölçeg üçin ulanyp bolmaýar, sebäbi daşarky güýçden soň zarýad diňe aýlawyň çäksiz giriş päsgelçiligi bolanda saklanýar.Aslynda beýle däl, şonuň üçin bu pizzoelektrik datçigiň diňe dinamiki stresleri ölçäp biljekdigini kesgitleýär.
  Piezoelektrik datçikler esasan tizlenmäni, basyşy we güýji ölçemekde ulanylýar.Piezoelektrik akselerometr, köplenç ulanylýan akselerometrdir.Simpleönekeý gurluşyň, kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.Piezoelektrik akselerometrler, esasanam awiasiýa we howa giňişliginde uçarlaryň, awtoulaglaryň, gämileriň, köprüleriň we binalaryň titremesini we şok ölçeginde giňden ulanyldy.Piezoelektrik datçikleri motoryň içindäki ýanma basyşyny we wakuum ölçeglerini ölçemek üçin hem ulanylyp bilner.Harby senagatda hem ulanylyp bilner, mysal üçin, kamerada ýaragyň oky atylan pursadynda kameranyň basyşynyň üýtgemegini we agzyň şok tolkunynyň basyşyny ölçemek üçin ulanylýar.Uly we kiçi basyşlary ölçemek üçin ulanylyp bilner.
  Piezoelektrik datçikleri biomedikal ölçeglerde hem giňden ulanylýar.Mysal üçin, ventrikulýar kateter mikrofonlary piezoelektrik datçiklerden ýasalýar.Dinamiki basyşy ölçemek şeýle giň ýaýranlygy sebäpli, piezoelektrik datçikleriň ulanylyşy gaty giňdir.
  Piezoelektrik datçiklerinden başga-da, pizoresistiw effekti ulanyp öndürilen piezoresistiw datçikler, dartyş effektini ulanyp ştamm datçikleri we ş.m. Bu dürli basyş datçikleri dürli effektleri we dürli materiallary ulanýarlar we dürli ýagdaýlarda oýnap bilýärler.üýtgeşik ulanylyşy.
   

  3. Güýç
  XCMG Gurluşyk Maşynlary Ltd. (gysgaltmasy: XCMG Co., Ltd.) esasy iş we Xuzhou Gurluşyk Maşynlary Topary Ltd.Countryurdumyzyň gurluşyk tehnikasy pudagynda uly göwrümli, önümleriň dürlüligi we seriýasy.Doly, ýokary bäsdeşlikli, täsirli we milli strategiki pozisiýa bilen 100 milliard derejeli öňdebaryjy kärhana.Häzirki wagtda içerki senagatda birinji, dünýä senagatynda üçünji, Hytaýyň iň oňat 100 maşyn senagatynda dördünji we dünýäniň iň gowy 500 markasynda 395-nji ýerde durýar.Hytaýyň enjam öndürýän pudagy üçin ajaýyp wizit kartoçka.
  XCMG ähli ýerdäki kranlar çuňňur tehniki toplanmaga eýe bolup, global kran tehnologiýasy rewolýusiýasyna ýolbaşçylyk edýär.Öňdebaryjy XC A1200 ýerüsti kran, bu pudakda iň ýokary göterijilik ukyby bolan sekiz okly 1200 tonnalyk ähli ýer kranydyr we ýel energiýasy üçin dünýäde ilkinji gezek özbaşdak bukulýar.
  XCMG ýük awtoulag kranlarynyň bazardaky paýy ýurtda 60% töweregi.XCMG-iň özboluşly ýetişen açar tehnologiýasy ähli ugurlarda öndürijiligi gowulandyrýar we müşderiler üçin ajaýyp baha döredýär.Goluň uzynlygy doly örtülendir, kuwwat has güýçli, netijeliligi has görnükli, amal has durnukly, ykdysadyýet has görnükli we ulgam has ygtybarly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň